Zpracování osobních údajů

Společnost MUDr. Lhotáková, praktický lékař s.r.o., sídlem: Buková 1442/1a, 268 01 Hořovice, IČO: 24228206, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 190634 („společnost MUDr. Lhotáková, praktický lékař s.r.o.“) si velmi váží Vaší důvěry a klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Společnost MUDr. Lhotáková, praktický lékař s.r.o. zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Společnost MUDr. Lhotáková, praktický lékař s.r.o. je na základě platného oprávnění k poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem.

V souvislosti s poskytováním zdravotní péče jsme povinni o Vás – pacientovi, shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykázání zdravotní péče, přičemž rozsah shromažďovaných osobních údajů vyplývá z platné právní úpravy. Pokud evidujeme Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám stanoví právní předpis, vyžádáme si vždy předem Váš písemný souhlas.

1)    Zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním zdravotní péče

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme výhradně v souvislosti s poskytováním zdravotní péče Vaší osobě. Rovněž jsme povinni Vaše osobní údaje sdělovat při vykazování hrazené zdravotní péče a plnění dalších zákonných povinností, například daňové a účetní povinnosti a v rámci hlášení do registrů některých nemocí stanovených zákonem. Vaše osobní údaje sdělujeme oprávněným subjektům a institucím pouze v případech, kdy je nám tato povinnost uložena právním předpisem. Osoby, které mají možnost se s těmito Vašimi osobními údaji seznamovat, jsou rovněž zákonem zavázány k ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti.

Údaje vedené o Vás ve zdravotnické dokumentaci obsahují zejména skutečnosti nutné pro identifikaci Vaší osoby, údaje o provedených vyšetřeních, případně o zjištěné diagnóze, léčbě, předepsaných léčivých přípravcích, případně zdravotnických prostředcích, výsledcích komplexních a kontrolních vyšetření, eventuálně Váš informovaný souhlas nebo nesouhlas s jednotlivými zákroky a léčbou.

Vaše osobní údaje shromažďujeme po dobu, kterou stanoví právní předpisy. Zejména lze odkázat na vyhlášku č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, která stanoví dobu, po kterou je nezbytné uchovávat zdravotnickou dokumentaci pacienta. Dále lze odkázat na právní předpisy ve vztahu k účetnictví a daňovým povinnostem, které rovněž vymezují archivační dobu, po kterou je nutno písemnosti prokazující poskytnutí zdravotní péče archivovat.

V případech plnění smluvní povinnosti, například v případech poskytnutí zdravotní péče, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, shromažďujeme tyto osobní údaje po dobu jednoho roku od doby, kdy Vám přestala být poskytována zdravotní péče naším zdravotnickým zařízením nebo do doby odvolání Vaše souhlasu.

2)    Vaše práva při poskytování zdravotních služeb v souvislosti se shromažďováním osobních údajů

Jako pacient máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Pokud shledáte, že nejsou vedeny osobní údaje správně či jsou nepřesné, máte právo požádat o opravu svých osobních údajů. Rovněž máte právo na výmaz svých osobních údajů v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů, tj. například v rámci plnění smluvní povinnosti, kontaktních údajů apod. Naopak se nelze domáhat výmazu osobních údajů, které je poskytovatel zdravotních služeb povinen shromažďovat, a to na základě právní povinnosti (povinnost uložená právní předpisem), tj. v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, které Vám poskytuje.

Jako pacient můžete podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je pro území ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

3)    Zpracování osobních údajů pro informování pacientů, objednávkový systém apod.

 1.  V případě zájmu pacienta o zasílání informací například o ordinačních hodinách, výsledcích vyšetření a dalších sdělení (dále „informační sdělení“), bude společnost MUDr. Lhotáková, praktický lékař s.r.o. za těmito účely zpracovávat, na základě dobrovolného souhlasu, poskytnuté osobní údaje pacienta, a to vždy minimálně v rozsahu emailové adresy, jména, příjmení, telefonního čísla. Tyto informace budou zasílány e-mailem na pacientem uvedenou e-mailovou adresu nebo telefonicky po sdělení hesla pro telefonní komunikaci, které si pacient zvolí při registraci. Pacient bere na vědomí, že obsah e-mailové ani telefonní komunikace není šifrován, ani zabezpečen. Obsah těchto informací a dalších sdělení může být personalizován na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu.
 2.  Osobní údaje pacienta společnost MUDr. Lhotáková, praktický lékař s.r.o. začne zpracovávat až poté, co pacient udělí pomocí registračního formuláře dobrovolný souhlas pro zasílání těchto informačních sdělení, a následně potvrdí odběr informačních sdělení dle instrukcí v doručené emailové zprávě. Nebude-li přihlášení k odběru potvrzeno z registrované e-mailové adresy, zadané údaje budou bez zbytečného odkladu zlikvidovány.
 3.  Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány po dobu jednoho roku od doby, kdy Vám přestala být poskytována zdravotní péče naším zdravotnickým zařízením nebo do doby odvolání Vaše souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost MUDr. Lhotáková, praktický lékař s.r.o. sama anebo tímto pověří třetí osobu, zejména společnost SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372.
 4.  Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný a může být kdykoli odvolán, a to zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adrese sídla společnosti MUDr. Lhotáková, praktický lékař s.r.o. (viz výše). Udělený souhlas lze odvolat rovněž kliknutím na odkaz „Odhlásit odběr“ v zaslaném informačním sdělení. Bez udělení souhlasu není zasílání informačních sdělení společnosti MUDr. Lhotáková, praktický lékař s.r.o. možné.
 5.  Pacient bere na vědomí,  že v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb obsahují lékařské zprávy, výsledky z laboratoře a další výstupy a dokumenty osobní údaje a zvláštní osobní údaje pacienta, které budou na žádost pacienta zaslány na výše uvedený e-mail pacienta, a to prostřednictvím nezabezpečeného elektronického kanálu, příp. sděleny na základě uvedení výše uvedeného hesla.
 6. Společnost MUDr. Lhotáková, praktický lékař s.r.o. výslovně pacienta upozorňuje, že takto postupuje na jeho žádost a nenese žádnou odpovědnost za případné chybné, neúplné či jinak nežádoucí doručení či nakládání s těmito informacemi.

4)    Zpracování protokolových souborů

V rámci přístupu na webovou stránku www.mudrlhotakova-vpl.cz zpracovává společnost MUDr. Lhotáková, praktický lékař s.r.o. protokolové soubory o přístupu k této webové stránce za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů. Protokolové soubory jsou zpracovávány po dobu 1 měsíce od návštěvy webové stránky. Samotné zpracování těchto protokolových souborů může pro společnost MUDr. Lhotáková, praktický lékař s.r.o. provádět třetí osoba.

V rámci zpracování protokolových souborů zpracovává společnost MUDr. Lhotáková, praktický lékař s.r.o. následující údaje:

 • webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku www.mudrlhotakova-vpl.cz navštívil;
 • IP-adresa;
 • datum přístupu a doba přístupu;
 • dotaz klienta;
 • kód odpovědi http;
 • přenášené skupiny dat;
 • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače, z něhož návštěvník webovou stránku navštívil.


 

5)    Použití souborů cookie a analýza webové stránky

 1. Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá společnost MUDr. Lhotáková, praktický lékař s.r.o. na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.
 2. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. Seznam veškerých cookie souborů, které společnost společnost MUDr. Lhotáková, praktický lékař s.r.o. s r.o. shromažďuje na svých webových stránkách: www.mudrlhotakova-vpl.cz
 3. V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče, a to níže uvedeným způsobem:
Prohlížeč: Explorer 7, 8, 9 Firefox 4.0 Jiný prohlížeč
Deaktivace Cookies: 1. V menu „Nástroje“ vyberte možnost „Možnosti internetu“. 1. V hlavní nabídce klikněte na „Firefox“ a následně na nabídku „Možnosti“. Návod na deaktivaci a odstranění Cookies naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče, příp. se obraťte na výrobce prohlížeče.
2. Nyní klikněte na záložku „Ochrana osobních údajů“. 2. Zvolte oddíl „Soukromí“
3. Pro zablokování všech cookies posuňte v rámečku nastavení posuvník nahoru. 3. V sekci Cookies deaktivujte volbu „Povolit serverům nastavovat Cookies“
4. Vaše nastavení potvrďte „OK“. 4. Potvrďte Vaše nastavení
Odstranění Cookies: 1. V menu nástroje vyberte volbu „Zabezpečení“ a poté klikněte na „Odstranit historii procházení“ 1. V hlavní nabídce klikněte na „Firefox“ a následně na šipku u nabídky „Historie“.
2. Zaškrtněte zaškrtávací pole „Cookies“ 2. Vyberte možnost „Vymazat nedávnou historii“
3. Klikněte na tlačítko „Delete“ 3. Zvolte „Vše“ u volby „Časové období mazání“
4. Rozklikněte detaily kliknutím na šipku o volby „Podrobnosti“o Zaškrtněte pole „Cookies“ a stiskněte tlačítko vymazat

 

Google Analytics a Google Adwords

 1. K analýze webových stránek pomocí cookies souborů používá společnost MUDr. Lhotáková, praktický lékař s.r.o. službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).
 2. Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách společnosti MUDr. Lhotáková, praktický lékař s.r.o. nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).
 3. Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.
 4. Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, a dále pak i kliknutím na následující odkaz, čímž bude do počítače umístěn tzv. opt-out-cookie, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě na webové stránce;
 5. V rámci služby Google Analytics využívá společnost MUDr. Lhotáková, praktický lékař s.r.o. i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svých webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější.
 6. Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek společnosti MUDr. Lhotáková, praktický lékař s.r.o. vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde.

6)    Další práva spojená s ochranou osobních údajů

 1. V případě, že společnost MUDr. Lhotáková, praktický lékař s.r.o. bude zpracovávat osobní údaje návštěvníků webových stránek, osob volajících do ordinace, pacientů či jiných osob v souladu s tímto prohlášením, náleží každému z nich:
 • právo na informace o prováděném zpracování jeho osobních údajů,
 • právo na přístup k jeho osobním údajům, které společnost MUDr. Lhotáková, praktický lékař s.r.o. zpracovává,
 • právo na opravu jeho osobních údajů, které společnost MUDr. Lhotáková, praktický lékař s.r.o. zpracovává, pokud nejsou zpracovávané údaje správné,
 • a další práva, zejména právo požadovat vysvětlení ve spojení s prováděným zpracováním osobních údajů, stejně jako právo požadovat, aby společnost MUDr. Lhotáková, praktický lékař s.r.o. provedla příslušnou opravu či doplnění osobních údajů dotčené osoby (a to vč. případné blokace či likvidace jejích osobních údajů).

Se svými dotazy ke zpracování osobních údajů společností MUDr. Lhotáková, praktický lékař s.r.o. či v případě uplatnění výše uvedených práv se mohou dotčené osoby obracet na společnost MUDr. Lhotáková, praktický lékař s.r.o. jakýmikoli prostředky.